Le Blanc - POWDER Brush OTM 1201-2.jpg

Le Blanc - POWDER Brush

6.00
Le Blanc -  ANGLED POWDER Brush OTM 1202-2.jpg

Le Blanc - ANGLED POWDER Brush

5.00
Le Blanc - Foundation Brush OTM 1203-2.jpg

Le Blanc - Foundation Brush

4.00
OTM1204-W1.jpg OTM1204-W2.jpg

Le Blanc - Fan Brush

4.00
Le Blanc - Duo Fiber Brush OTM1205-2.jpg

Le Blanc - Duo Fiber Brush

5.00
Le Blanc - Concealer Brush OTM1206-2.jpg

Le Blanc - Concealer Brush

3.00
OTM1207-W1.jpg OTM1207-W2.jpg

Le Blanc - Blending Brush

3.00
Le Blanc - Short Eyeshadow Brush OTM1208-2.jpg

Le Blanc - Short Eyeshadow Brush

3.00
Le Blanc - Angled Shading Brush OTM1209-2.jpg

Le Blanc - Angled Shading Brush

3.00
OTM1210-W1.jpg OTM1210-W2.jpg

Le Blanc - Angled Brown & Liner Brush

2.00
OTM1211-W1.jpg OTM1211-W2.jpg

Le Blanc - SPOOLIE

2.00
Le Blanc - MULTI brush SB212-W2.jpg

Le Blanc - MULTI brush

2.00
Le Blanc - LARGE BLENDING brush SB213-W2.jpg

Le Blanc - LARGE BLENDING brush

3.50